Compartimentering brandveiliging

passieve brandbeveiliging
INLEIDING

Algemene principes en huidig wettelijk kader

Om brand te voorkomen en te bestrijden, is het noodzakelijk om de oorzaken en omstandigheden te kennen die het ontstaan en de ontwikkeling ervan bevorderen. In deze en de volgende paragrafen gaan we dieper in op de basiselementen van brand en de toepasselijke maatregelen, zodat:
- de brand zich niet voordoet;
- de brand zich niet verspreidt;
- de betrokkenen snel worden gered;
- vlammen en gassen zo snel mogelijk kunnen worden gedoofd.

Deze kennis stelt ons in staat om het verschil beter te begrijpen tussen de concepten preventie en passieve en actieve bescherming, die we kort zullen behandelen voordat we ons richten op structurele bescherming en compartimentering, de twee macrogebieden van passieve brandbeveiliging.
Het laatste deel van de inleiding gaat meer in detail in op de compartimentering van gebieden met onderbrekingen langs hun omtrek, met bijzondere aandacht voor de doorvoeringen van mechanische en elektrische installaties en dilatatievoegen.

Brand: definitie en kenmerken

Brand is de 'ongecontroleerde' verbranding van vaste stoffen, vloeistoffen of gassen op een plaats die daar niet voor is voorbereid, of op een onverwacht moment, als gevolg van thermische, mechanische, elektrische of menselijke ontsteking.
In meer technische termen gaat het om een exotherme oxidatie-reductiereactie waarbij een 'brandstof' (1) wordt geoxideerd en een 'oxidator' (2) wordt gereduceerd, via een ontstekingsbron (3).

(1) Brandstoffen zijn stoffen die kunnen reageren met zuurstof (of een andere oxidator). Ze kunnen worden ingedeeld op basis van hun fysische toestand, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen die thermische energie kunnen produceren als gevolg van een verbrandingsreactie. Een fundamenteel kenmerk van elke brandstof is de calorische waarde, d.w.z. de maximale hoeveelheid energie die kan worden verkregen uit de volledige verbranding van een hoeveelheid brandstof onder standaardomstandigheden. Elk materiaal heeft zijn eigen karakteristieke temperatuur waarboven het blijft branden en waaronder het geneigd is om uit te branden, de zogenaamde ontstekingstemperatuur. 

(2) Oxidatoren zijn alle stoffen die brandbare materialen kunnen oxideren, waarvan zuurstof in lucht de meest voorkomende is. Andere oxiderende stoffen, zowel vloeibaar als vast of gasvormig, die verbranding mogelijk maken zijn kaliumnitraat, kaliumpermanganaat, waterstofperoxide, kaliumchromaat en lachgas.

(3) Ontstekingsbronnen zijn de warmtebronnen die nodig zijn om de temperatuur van de brandstof te verhogen tijdens het verbrandingsproces. Ze zijn onderverdeeld in: ontsteking door wrijving, directe ontsteking en indirecte ontsteking. Ontsteking door wrijving, d.w.z. wanneer warmte wordt geproduceerd door het tegen elkaar wrijven van twee materialen; directe ontstekingwanneer een vlam, vonk of ander gloeiend materiaal in contact komt met een brandbaar materiaal in aanwezigheid van zuurstof; indirecte ontsteking wanneer de ontstekingswarmte wordt overgedragen door convectie (wanneer de warmteoverdracht gepaard gaat met beweging van materie), geleiding (wanneer de warmteoverdracht plaatsvindt via vaste elementen) of straling (wanneer energie zich rechtstreeks verspreidt in de vorm van elektromagnetische golven).


Il "triangolo" del fuoco AF Systems: il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco
Brandontwikkeling: fasen

Elke brand wordt gekenmerkt door vier verschillende fasen: ontsteking en eerste uitbreiding, vlamoverslag, volledig ontwikkelde brand en uitdoving.

1 - Ontsteking
in deze fase begint het verbrandingsproces als gevolg
van een warmtebron die de brandstof verhit tot de
ontstekingstemperatuur. De verspreiding van dit fenomeen vereist noodzakelijkerwijs de gelijktijdige aanwezigheid van de drie elementen die in de vorige paragraaf zijn beschreven en hieronder worden weergegeven als zijden van een hypothetische ‘branddriehoek' (Figuur 1). Zonder zelfs maar één van de factoren kan de ontsteking, en dus de brand, niet plaatsvinden. Als men de branddriehoek doorbreekt, wordt de brand geblust. Dit kan gedaan worden aan elk van de drie zijden, met een andere naam afhankelijk van het betreffende onderdeel: scheiding (als de brandstof uit het vuur wordt verwijderd), smoring (als contact tussen de lucht of zuurstof en de brandstof wordt voorkomen), koeling (als de temperatuur wordt verlaagd tot onder de ontstekingstemperatuur van de stoffen). In deze fase, als het brandende voorwerp ver verwijderd is van ander brandbaar materiaal, kan het vuur zich niet verspreiden en stopt de verbranding zodra de brandstof op is. Als het brandende voorwerp daarentegen onderweg in contact komt met ander brandbaar materiaal, kunnen door pyrolyse gemakkelijk ontvlambare dampen en gassen gegenereerd worden; de vlammen verspreiden de brand naar de verschillende brandbare elementen en geleidelijk naar het volledige vertrek. 
2 - Vlamoverslag
In deze fase, neemt de verbrandingssnelheid toe, stijgt de temperatuur en worden grote hoeveelheden rook en gassen geproduceerd met een plotselinge vlamverspreiding via onverbrande gassen en dampen. Dit is een overgangsfase van een groeiende brand naar een volledig ontwikkelde brand waarbij alle brandbare materialen tegelijkertijd betrokken zijn bij de brand. Over het algemeen resulteert deze fase in een temperatuurstijging tot 500/600 °C in korte tijd (5 tot 25 min).
3 -  Volledig ontwikkelde brand
Boven de vlamoverslag temperatuur zijn de meeste gebruikelijke
materialen ontvlambaar en nemen ze deel aan de verbranding.
De warmteoverdracht in gebouwen wordt aanzienlijk en de
structurele sterkte van wanden, plafonds, kolommen en balken
kan ernstig worden aangetast. De risico's van verslechtering en instorting van draagstructuren enerzijds en de snelheid van
branduitbreiding anderzijds maken deze fase bijzonder kritiek.
4 - Uitdoving
De progressieve uitputting van de brandstof start een uitdovingsproces met geleidelijke vermindering van de gegenereerde warmtestroom: dit is de uitdovingsfase. In deze fase is de afkoeling langzaam en nog steeds gevaarlijk: ogenschijnlijk koude gebieden kunnen latent vuur verbergen dat wacht op 'nieuwe brandstof' om te ontbranden. Deze fase eindigt gewoonlijk wanneer de temperatuur daalt tot onder ongeveer 300 °C.

Brandpreventie en -beveiliging

Brandpreventie, in de ruimste zin van het woord, is de discipline die alle maatregelen bestudeert en implementeert die gericht zijn op het voorkomen, melden en verminderen van de kans dat een brand zich voordoet en het beperken van de gevolgen voor mensen, eigendommen, productieactiviteiten en het milieu. 
Zoals kan worden afgeleid uit deze definitie en de volgende tekst, omvat het bereik van preventie niet alleen brandbeveiligingsmaatregelen, maar ook alle trainingsactiviteiten over risico's en gedrag bij het plannen van een brandbestrijdingsstrategie.
Om het brandrisico tot een minimum te beperken, is juiste kennis vereist van de risico's die gepaard gaan met het gebruik van bepaalde materialen (bv. specifieke calorische waarde), van de mogelijkheden om ruimten met een hoog brandrisico fysiek te scheiden (ook rekening houdend met de mogelijkheden om ruimten in de ontwerpfase te verplaatsen), van de normen en systemen die beschikbaar zijn om een bepaalde mate van bescherming te bereiken.
Brandbeveiliging ’ is gebaseerd op een reeks maatregelen gericht op het verminderen van de risico's en schade veroorzaakt door een brand (schade aan mensen, structuren, activiteiten en het milieu) door in te werken op de omvang van de brandgebeurtenis ( Risico = Frequentie x Omvang ).

Het is goede zaak om deze definitie als zeer algemeen te beschouwen, omdat deze van toepassing is op elk type activiteit of type constructie: een gebouw, een fabriek, een tunnel (weg of spoor) of een materiaaldepot.
Het is belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen preventiemaatregelen en actieve en passieve beschermingsmaatregelen om het brandrisico te beperken en mensenlevens, eigendommen en het milieu te beschermen.

Structurele bescherming en compartimentering

Een van de belangrijkste doelstellingen van passieve brandbeveiliging is ervoor te zorgen dat constructies voldoende tijd kunnen weerstaan om alle bewoners te laten ontsnappen en de brand uiteindelijk te blussen door reddingsteams of geautomatiseerde systemen.
Deze noodzaak wordt bij brand in gevaar gebracht door de hoge temperaturen die de mechanische eigenschappen (sterkte en stijfheid) van de draagconstructies veranderen, waardoor hun vermogen om belastingen te weerstaan afneemt in vergelijking met normale bedrijfsomstandigheden.
Om de mate van weerstand van een draagconstructie te beoordelen, gebruikt de Europese norm de variabele " R " ( stabiliteit ) gevolgd door een getal dat in minuten de tijd aangeeft gedurende welke die constructie belastingen kan dragen onder genormaliseerde brandomstandigheden (geëvalueerd volgens de ISO 834-curve).
Een wand of kolom met 'R90'-performance is bijvoorbeeld gecertificeerd om zijn draagvermogen gedurende ten minste 90 minuten brand uit te oefenen.
Passieve beschermingsmaatregelen moeten niet alleen voorkomen dat de constructie instort, maar ook dat de brand zich verder verspreidt dan waar hij is ontstaan. Dit risico is groter in het geval van gebouwen met bewoners met beperkte psychomotorische capaciteiten of in het geval van hoge gebouwen waar er vaak slechts één vluchtweg ('ontsnappingsroute") vanuit de bovenste verdiepingen bestaat, die vrij moet worden gehouden van vlammen, rook en verbrandingsgassen.
Om het risico van brandvoortplanting aan te pakken, voorzien de voorschriften in de onderverdeling van gebouwen in compartimenten, d.w.z. kleinere ruimtes waarvan de omtrek “voldoende thermische isolatie en een voldoende afdichting tegen rook en hete verbrandingsgassen" moet garanderen.
Daarom worden in het geval van elementen die zowel een scheidende als structurele functie hebben (bv. wanden en vloeren), naast de variabele R de variabelen “ E toegevoegd om de integriteit / dichtheid tegen vlammen en hete gassen aan te geven en “ I ” om de thermische isolatie aan te geven (tabel 1).
Dichtheid is alleen mogelijk als de constructie intact blijft tijdens de test. Elke barst of zelfs een punctueel defect in de constructie zou niet alleen de mogelijkheid tot infiltratie in gevaar brengen, maar ook de thermische isolatie van de barrière. In de testfase wordt de controle visueel uitgevoerd met behulp van een wattenbolletje dat op het meest kritieke punt wordt geplaatst (bijv. het uitstekende deel van een doorgevoerde brandbare leiding). Het ontsteken en blijvend branden van de vlam op het katoen, zelfs als er geen duidelijke instorting in de constructie is, bepaalt het einde van de test.
De thermische isolatie wordt gemeten door thermokoppels aan te brengen in bepaalde kritieke punten van het monster, zoals conventioneel vastgelegd in de testnormen. Voor een succesvolle realisatie mag de temperatuur gemeten aan de 'koude' zijde gemiddeld niet meer dan 140 °C boven kamertemperatuur uitstijgen en mag geen van de thermokoppels een verschil van meer dan 180 °C meten.
De combinatie van de vereisten van stabiliteit, dichtheid en isolatie wordt aangeduid met het acroniem 'REI' dat - gevolgd door het aantal minuten dat deze eigenschappen behouden moeten blijven - de brandwerendheidsprestaties van dragende scheidingselementen karakteriseert.


Structurele bescherming

Voor een classificatie die relevant is voor de doelstellingen van passieve bescherming, kunnen we drie soorten constructies onderscheiden:
- Eenvoudige constructies
Niet-continue elementen (bijv. balken, pijlers, trekstangen, kettingen) met een zuiver mechanische ondersteuningsfunctie. Het ontbreken van een scheidingsfunctie maakt het mogelijk om de brandwerende functie van deze constructies alleen te karakteriseren aan de hand van hun 'R'-stabiliteit. Om dit vereiste correct te meten, is het essentieel dat de tests belastingen omvatten die representatief zijn voor de werkelijke gewichten die deze elementen zullen moeten dragen.
In het geval van hangende elementen (bijvoorbeeld een trekstang) is het ook raadzaam dat de gebruikte beschermelementen onafhankelijk ondersteund of relatief 'licht' zijn om de oververhitting door vuur te kunnen indammen zonder het element zelf te veel te belasten.

- Dragende verticale scheidingsconstructies
Steunmuren zijn meestal gemaakt van metselwerk, gewapend cement en beton, maar ook, en dat gebeurt minder vaak, van hout en samengestelde of gemengde panelen.

- Horizontale scheidingselementen
Plafonds en afdekkingselementen zijn niet alleen scheidingselementen, maar moeten ook andere soorten lasten dragen, zoals meubilair, mensen en machines, die mogelijk kunnen bewegen en variëren qua concentratie in de ruimte tijdens de levensduur van het gebouw. Naast deze belastingen kan blootstelling aan de buitenlucht extra belastingen veroorzaken door het weer (sneeuw en wind) of andere specifieke belastingen (bijv. telecommunicatieantennes, transportmiddelen, enz.). Voor deze specifieke factoren moet elke uithoudingstest in zijn context worden geplaatst met behulp van specifieke technische evaluaties die rekening houden met deze elementen.

Voor alle hierboven beschouwde structuren komen hogere diktes en dichtheden over het algemeen overeen met betere prestaties en bijgevolg wordt de toepasbaarheid van testresultaten uitgevoerd op constructies met een gegeven dichtheid en dikte automatisch uitgebreid naar constructies van hetzelfde type met hogere waarden van deze parameters.
Om de mechanische weerstand van deze constructies te verbeteren, kunnen pleister, opzwellende verf of gipsplaten/platen van calciumsilicaat worden aangebracht die, door de warmtedoorgang te verminderen, de isolatie en R- en REIprestaties van het dragende of scheidende element verbeteren.

Compartimentering

Bij brand is het van fundamenteel belang om te voorkomen dat de vlammen zich over het hele gebouw verspreiden. Het compartiment identificeert het gebied waarin de brand moet worden beheerst; als er geen compartimentering is voorzien, of als er geen compartimentering nodig is, valt het gebouw samen met het compartiment. 
De horizontale en verticale scheidingselementen die de omtrek van de compartimenten afbakenen - zoals we hierboven hebben gezien - moeten gedurende een bepaalde tijd een prestatie garanderen van rookdichtheid (aangegeven met de letter "E") en van thermische isolatie (aangegeven met de letter "I"). Om deze eigenschappen te kunnen vaststellen, moeten soortgelijke wanden en vloeren als die in de bouw worden gebruikt, brandwerendheidstests hebben doorstaan volgens de Europese normen EN 1364 en EN 1365 en een classificatie op deze twee eigenschappen hebben behaald die beter is dan of gelijk is aan de classificatie die vereist is voor de elementen die in het eigenlijke project worden gebruikt. Als alternatief mag worden aangetoond dat deze elementen voldoen aan de kenmerken in tabelvorm van het Italiaans ministerieel besluit van 16 februari 2007 (bijlage "D"). 
Als er onderbrekingen zijn in wanden en vloeren (deuren, kleppen, doorvoeringen van installaties of rechte voegen) die de isolatiedikte verminderen of de aard zelf van de materialen veranderen die gebruikt zijn om de integriteit en de thermische isolatie te verzekeren, zijn de certificeringen verkregen voor eenvoudige scheidingselementen niet langer voldoende en moet de installatie worden ondersteund door certificeringen verkregen voor elementen die homogeen zijn met de elementen die ter plaatse worden gebruikt.
Elk element dat wordt gebruikt om de continuïteit en de thermische isolatie te herstellen, werkt op een andere manier, afhankelijk van de aard van de onderbreking, en moet worden aangebracht volgens de leginstructies in de gegevensbladen van de fabrikant. De ingreep staat niet los van de draagconstructie, maar moet in zijn geheel worden beschouwd en worden uitgevoerd met alle voorzorgsmaatregelen en eventuele aanvullende producten die bij de test worden gebruikt: men kan de geschiktheid van een brandwerende deur of ruit niet certificeren zonder de constructie te testen waarin deze elementen zijn geplaatst en alle aanvullende producten die worden gebruikt om een perfecte afdichting te garanderen.
Deze noodzaak om het onderbrekende element in zijn context te analyseren benadrukt het belang van de manier waarop het wordt geïnstalleerd en leidt tot een voorkeur voor het concept van brandwerende 'systemen' boven dat van brandwerende  producten .

Hieronder presenteren we de belangrijkste systemen die worden gebruikt om brandcompartimentering te bereiken bij constructies met onderbrekingen.

Branddeuren

Laten we deze korte verhandeling over technische sluitingen en afdichtingen beginnen met brandwerende deuren, beter bekend als 'REI-deuren'. Dit type sluiting wordt gereguleerd door productnormen en sinds november 2019 , heteinde van de co-existentieperiode van de geharmoniseerde norm, is  CE-markering verplicht . Om precies te zijn, vanaf de datum waarop deze tekst is geschreven, zijn alleen buitendeuren (EN 14351-1) onderhevig aan CE-markering, terwijl binnendeuren (EN 14351-2) nog steeds nationale typegoedkeuring vereisen ; elke lidstaat handelt dus onafhankelijk. Ongeacht de ontwikkelingen op het gebied van certificering moet worden benadrukt dat, naast de wijziging in testprocedures, het concept rookdichtheid ook is geïntroduceerd voor industriële deuren of poorten, wat inhoudt dat tijdens de test dichtheidsmetingen worden uitgevoerd bij kamertemperatuur (20 °C) voor deuren van type Sa  , en bij een tussentemperatuur (dubbele meting bij 20 °C en 200 °C) voor deuren van type  Sm . Daarom kan de karakteriserende classificatie "E", "EI" en "EW" (niet langer "REI") zijn, met de achtervoegsels “-Sa " of “-Sm".
Branddeuren kunnen onderhevig zijn aan slijtage of defecten en juist daarom moeten ze elke zes maanden worden onderhouden .

Doorvoeringen van technische installaties vormen qua types en aantal waarschijnlijk de grootste bedreiging voor de striktheid van de compartimenteringsmaatregelen. Het gaat om een zeer grote categorie die toch een aantal gemeenschappelijke elementen heeft.

Elke herkwalificatie van doorvoeringen wordt met name bepaald door drie factoren:
- doorgevoerde nutsvoorzieningen;
- draagconstructie;
- gebruikte producten.

Om verschillende oplossingen te evalueren (en te vergelijken), is het nodig om elk van deze drie punten in overweging te nemen. Zoals bekend moet de certificering van de brandwerendheid van afdichtmiddelen die door een branddeskundige zijn geïnstalleerd, gebaseerd zijn op classificatierapporten of technische beoordelingsdocumenten  ( ETA's ) die de werkelijke bouwplaats in hun directe toepassingsgebied (of uitgebreid volgens de EXAP-voorschriften) hebben; uitbreidingen of evaluaties zijn niet toegestaan, zelfs niet door een technicus die gekwalificeerd en geregistreerd is in het register van het (Italiaanse) Ministerie van Binnenlandse Zaken . Deze omstandigheid vormt een uitdaging voor fabrikanten van brandwerende afdichtingssystemen, omdat elke belangrijke verandering in de samenstelling van de gebruikte doorvoeringen, draagconstructies of producten mogelijk specifieke tests vereist, waardoor het aantal benodigde certificeringen voor een toepassingsgebied toeneemt. 
Er is één basiscriterium dat door alle normen voor doorvoeringen van installaties (EN 1366) wordt overgenomen voor de uitbreiding van testresultaten: resultaten verkregen onder verslechterde omstandigheden kunnen als geldig worden beschouwd en worden uitgebreid naar doorvoeringen met vergelijkbare of verbeterde omstandigheden qua dichtheid en thermische isolatie. Het certificaat van een manchet die getest is op een gipsplaatwand van 120 mm dik, kan bijvoorbeeld worden uitgebreid naar een toepassing op een massieve wand van 150 mm dik, maar niet andersom. Hieruit komt de drang van fabrikanten voort om hun systemen in de meest veeleisende situaties te testen met de bedoeling om de reikwijdte van hun oplossingen uit te breiden. Laten we hieronder in meer detail bekijken hoe dit criterium van toepassing is op elk van de drie elementen die een doorvoering definiëren.

Doorgevoerde nutsvoorzieningen

Het type en de installatieconfiguratie van elementen die door wanden en plafonds lopen, is het eerste verschil tussen doorvoeringen. Het herkennen van het 'type' of de aard van een nutsvoorziening is eenvoudig: een kabel is anders dan een leiding en een brandbare leiding met een kleine diameter is anders dan een grote metalen leiding. Het belang van het type doorvoerelement is zo groot dat we in de volgende paragrafen juist dit criterium zullen gebruiken als basis voor de onderverdeling van de uiteenzetting van de bijzonderheden van elke doorvoering.
Minder triviaal maar even belangrijk is de installatieconfiguratie van de nutsvoorzieningen, d.w.z. het geheel van alle constructiedetails die gebruikt zijn om de doorvoering tijdens het testen te certificeren. Deze randvoorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de oplossing die niet altijd gemakkelijk te repliceren of te verifiëren is buiten gespecialiseerde laboratoria.
In werkelijkheid zijn variaties op een testconfiguratie mogelijk zolang het element dat in het laboratorium wordt getest een strengere opstelling heeft dan het echte element vanuit het oogpunt van brandgedrag. Een bijzonder relevant geval in dit verband is de aanwezigheid en dikte van eventuele kaders rond de doorvoering die plaatselijk de dikte van de draagconstructie en bijgevolg de diepte van het afdichtmiddel vergroten.
Laten we voor de duidelijkheid eens kijken naar een praktisch voorbeeld: de omtrek van een opening begrensd door een kader. Als in het testrapport een kader is gebruikt waarin het afdichtmiddel wordt geplaatst, moet dit ook ter plaatse worden gebouwd. Vaak wordt de constructie van extra draagconstructies weggelaten uit gemakzucht of kostenbesparing; de norm voor brandwerendheidstesten van doorvoeringen (EN 1366-3) voorziet echter niet in deze mogelijkheid, omdat het systeem in het laboratorium onder minder strenge omstandigheden (namelijk met behulp van een kader) is getest dan in het echte geval en er dus geen garantie is voor het functioneren ervan zonder dergelijke steunconstructies rond de omtrek. 
Dit betekent voor veel van de systemen die op de markt verkrijgbaar zijn, dat de toepasbaarheid beperkt is tot de versie met kader (zie onderstaande afbeelding). Als de test daarentegen gebruik maakt van een opening die alleen met het brandwerende afdichtmiddel is gevuld zonder enige extra constructie zoals in afbeelding 3a (slechtste geval), is het mogelijk om de afdichtingsproducten in beide configuraties toe te passen, d.w.z. zowel met als zonder kader (zie figuren 3b en 3c). 

De afwezigheid tijdens het testen van moeilijk te realiseren installatieconfiguraties op de bouwplaats is een van de belangrijkste elementen om te garanderen dat de geïnstalleerde systemen voldoen aan wat gecertificeerd is . En het is in deze richting dat de R&D-inspanningen van AF Systems de afgelopen jaren zijn gegaan. Het is belangrijk dat de brandbeveiligingstechnicus, die niet bevoegd is om een wijziging aan het installatiesysteem uit te breiden en/of te valideren, de voorgestelde oplossing grondig analyseert, rekening houdend met alle randvoorwaarden op de certificaten.

BOX 1

Figuur 3a
Oplossing AF Systems zonder kader

Figuur 3b
Oplossing met extern kader

Figuur 3c
Oplossing met intern kader

Draagconstructie

De norm maakt onderscheid tussen twee types: flexibele wand/vloer (droge of houten constructie) en massieve wand/vloer (metselwerk, beton, enz.). Zonder afbreuk te doen aan de onmogelijkheid om resultaten verkregen op een horizontale draagconstructie uit te breiden naar een verticale draagconstructie en vice versa, is het belangrijk te weten dat om te voldoen aan het certificaat de werkelijke draagconstructies een dikte en dichtheid moet hebben die groter is dan of gelijk is aan die van de geteste draagconstructies . Fabrikanten streven ernaar om in de test wanden (of vloeren) met de laagst mogelijke dikte en dichtheid te gebruiken, zodat de resultaten maximaal uit te breiden u zijn.
Bovendien staat de norm ook toe dat resultaten verkregen op een flexibele draagconstructie worden uitgebreid naar een massieve draagconstructie, op voorwaarde dat deze laatste een dikte heeft die groter is dan of gelijk is aan die van de testwand (of -vloer).
Naast standaardwanden en -vloeren (gipsplaat, metselwerk of beton) worden vaak scheidingswanden gebruikt die niet binnen het toepassingsgebied of de uitbreiding vallen: we hebben het dan over draagconstructoes van sandwichpanelen en/of zelfdragende scheidingswanden (gipsplaat of silicaat). Om in deze gevallen afdichtingssystemen aan te brengen, is het noodzakelijk om speciaal gecertificeerde systemen op dergelijke draagconstructies te gebruiken.

We geven deze indicaties weer in tabel 2 hieronder, waar we het gecertificeerde element vergelijken met het toepassingsgebied.

Gebruikte producten

Afdichtingssystemen kunnen uit een of meer producten bestaan. In de meeste gevallen wordt een hoofdproduct vergezeld door aanvullende producten, waarvan het gebruik onmisbaar is om bepaalde prestaties te bereiken. Een klassiek voorbeeld van het gebruik van aanvullende producten is te vinden in gevallen waar er een uitsparing is die veel groter is dan de grootte van het doorvoerelement. In deze situaties worden aanvullende producten gebruikt die de continuïteit van de draagconstructie rond de doorvoering herstellen (bijv. mineralewolplaten of opzwellende blokken en schuim) naast het hoofdproduct (bijv. een opzwellende manchet).
Vanuit het oogpunt van de eindgebruiker is in de meeste gevallen de voorkeur aan systemen die zo weinig mogelijk verschillende producten gebruiken . Een kleiner aantal artikelen heeft een tweeledig voordeel: enerzijds zijn de installatiekosten lager en is het gemakkelijker om leveringen te kwantificeren, en anderzijds gaat een kleiner aantal producten over het algemeen samen met een groter gemak van installatie en afdichting in overeenstemming met hetgeen gecertificeerd is. 
Naast de verscheidenheid aan producten die worden gebruikt, is het nuttig om de benodigde hoeveelheid te controleren, en in het bijzonder de afdichtingsdiepte die nodig is voor de geteste configuratie. Een geringere afdichtingsdiepte zorgt uiteraard voor besparingen bij de aanschaf en is in veel gevallen ook een bindende factor voor de mogelijkheid om het systeem te gebruiken. Zoals we hebben gezien in het hoofdstuk "Doorgevoerde nutsvoorzieningen", kan de oplossing met een gereduceerde dikte van het afdichtmiddel zelfs worden toegepast op wanden en vloeren met een beperkte dikte zonder dat deze plaatselijk dikker hoeven te worden gemaakt met kaders of andere systemen.
Om te begrijpen hoe producthoeveelheid en afdichtingsdiepte een krachtig hulpmiddel zijn bij het vergelijken van verschillende oplossingen, moeten we een concreet geval bekijken, namelijk een doorvoering van kabels in goten, afgedicht met opzwellende kussens.
Box 2 toont drie identieke doorvoeringen die zijn afgedicht met  drie verschillende systemen om EI 120-prestatieste bereiken .

Ventilatiekanalen (EN 1366-1)

Ventilatiekanalen vormen een natuurlijk kanaal voor de verspreiding van vuur en moeten daarom zorgvuldig worden beschermd om dichtheid en thermische isolatie tussen aangrenzende compartimenten te garanderen. Het kritieke punt is natuurlijk de doorvoering en de methoden die worden gebruikt volgens EN 1366-1 richten zich op dit punt door  het hele gebied rond het kanaal op te vullen met sterk isolerende materialen (bijv. mineralewolplaten). De grootte en geleidbaarheid van metalen kanalen is echter zodanig dat plaatselijke bescherming alleen bij de doorvoeringen niet voldoende is om de temperaturen te verlagen tot de niveaus die de regelgeving vereist. Daarom zijn er systemen op de markt die het kanaal volledig bedekken met sterk isolerende materialen: flexibele matten, platen op basis van gips of silicaat of pleisters.
Deze behoefte aan bekleding over de hele lengte van het kanaal heeft op de markt vaak tot het misverstand geleid dat de regelgeving een continue mechanische weerstand en/of thermische isolatie van het kanaal vereist. Dit is niet het geval. EN 1366-1 is in feite een norm voor de herkwalificatie van doorvoeringen waarvan het doel niet is om een mate van brandbeveiliging aan de gehele lijn te bieden, maar de dichtheid van het compartiment te garanderen . Bewijs voor dit concept kan worden gevonden in de resultaten van classificatierapporten die zich richten op de prestaties van het systeem bij de doorvoering : een systeem met een EI 120-prestatie is correct beschermd als aan de 'koude' zijde na 120 minuten brand, volgens de ISO 834 curve (zie vorige paragrafen), de temperatuur niet is gestegen met meer dan 140 °C gemiddeld of in een enkel punt met 180 °C, en er geen infiltratie van rook of verbrandingsgassen is opgetreden.
Niet alle kanalen zijn hetzelfde. Het belangrijkste gecertificeerde kenmerk is de aan- of afwezigheid van brand in het kanaal. Hiervoor voorziet EN 1366-1 in twee verschillende testconfiguraties: kanaal met doorgaande uitwendige brand (type A kanaal, met classificatie [o→i]) en kanaal met doorgaande inwendige brand  (type B kanaal, met classificatie [o←i]).

BOX 2

Figuur 4a | Afdichtingsdiepte 120 mm
Het eerste systeem, ons 'basisscenario', maakt
gebruik van gecertificeerde AF Bags met de
'korte' zijde van 120 mm parallel aan de dikte
van de draagconstructie; de langere zijde van
300 mm is dus beschikbaar om de doorsnede
van de doorvoering af te sluiten. Het aantal
stuks dat nodig is om de opening af te dichten
wordt dienovereenkomstig geoptimaliseerd.
Aangezien er geen extern kader in de testfase is
gebruikt, is dit niet nodig om de installatie met
de gecertificeerde installatie te homologeren. 

Figuur 4b | Afdichtingsdiepte 320 mm
Het tweede systeem is, in tegenstelling tot het
eerste, gecertificeerd met kussens waarvan de
'lange' zijde van 320 mm parallel loopt met de
dikte van de draagconstructie en de 'korte' zijde
van 200 mm de doorsnede van de doorvoering
afsluit. Het aantal kussens dat nodig is voor het
afdichten ligt daardoor ongeveer 65-70% hoger
dan in ons basisscenario. Daarnaast moet een
250 mm diep kader worden toegevoegd voor
een gecertificeerde installatie.

Figuur 4c | Afdichtingsdiepte 600 mm
Het systeem is gecertificeerd zoals in het tweede geval met de 'lange' zijde - in dit geval 300 mm - parallel aan de dikte van de draagconstructie en met de toevoeging van kussens aan beide zijden van de doorvoering over een afdichtingsdiepte van 150 mm extra aan elke zijde bij de kanalen. De combinatie van deze twee factoren verhoogt het aantal stuks dat nodig is om een afdichting te verkrijgen die aan de eisen voldoet aanzienlijk, waardoor het totale aantal kussens meer dan het dubbele bedraagt van dat in het basisscenario. De toevoeging van een kader is noodzakelijk.

Figuur 5 | Testschema's voor ventilatiekanalen volgens EN 1366-1

a. Type A kanaal (uitwendige brand)
b. Type B kanaal (inwendige brand)
c. Brandwerende opvulling
d. Isolatie
e.. Openingen

Andere onderscheidende kenmerken tussen kanalen zijn de geometrie en oriëntatie van dekanalen. Het is belangrijk om te verifiëren dat zowel horizontale (ho) als verticale (ve) kanalen zijn getest en dat in beide gevallen zowel ronde als rechthoekige kanalen in de test zijn gebruikt. De norm staat niet toe dat het product wordt toegepast in configuraties die niet zijn getest en het is niet mogelijk om een kanaal met een cirkelvormige doorsnede te certificeren met een test die is uitgevoerd op een kanaal met een rechthoekige doorsnede.

Brandkleppen (EN 1366-2)

Een alternatief voor de bescherming van doorvoeringen van ventilatiekanalen is de mogelijkheid om in de wanden/vloeren die de compartimenten afbakenen, brandwerende elementen aan te brengen die een loskoppeling creëren tussen het kanaalgedeelte in het ene compartiment en dat in het aangrenzende compartiment. De referentienorm EN 1366-2 wordt gebruikt om de eigenschappen te testen van deze systemen, de zogenaamde brandkleppen
Voor deze voorzieningen bestaat er een productnorm en dus een CE-markeringsverplichting. De werking van deze mechanismen bestaat uit het onderbreken van het kanaal ter hoogte van de brandwerende scheidingswand door middel van een blad van silicaat (of gelijkwaardig materiaal). Brandkleppen worden alleen gebruikt als het toegestaan is om de luchtstroom te blokkeren in geval van brand. De norm beschrijft ook de installatiecriteria; ze kunnen worden geïnstalleerd op gemetselde of flexibele wanden volgens de procedures die voor elke configuratie worden beschreven. Met dien verstande dat het verplicht is de klep niet op een andere dan de geteste draagconstructie aan te brengen. De afdichting van de omtrek rond de klep moet worden uitgevoerd volgens de methoden die zijn aangegeven op het productinformatieblad; bij gebruik buiten de draagconstructie (verschuiving) moet het gekozen geval ook worden getest.

Elektrische kabels (EN 1366-3)

De doorvoeringen van elektrische kabels vormen een van de meest kritieke punten voor de compartimentering van gebouwen vanwege het hoge risico op brandontsteking.  Kortsluitingen en stroomoverbelasting, storingen in geleiders of aansluitklemmen kunnen ernstige oververhitting veroorzaken en de isolatielagen van kabels doen slijten of 'ontsteken'. Systemen gecertificeerd volgens EN 1366-3 verbeteren de doorvoering door de vrije ruimte rond kabels te beschermen en ervoor te zorgen dat in geval van brand vlammen en verbrandingsgassen niet van het ene compartiment naar het andere overgaan.
Vanwege de hoge kriticiteit moet het doorvoeren van elektrische kabels altijd veilig worden gemaakt, zelfs in het geval van kleine doorvoeringen; er is geen Europese regelgeving die uitzonderingen toestaat *. 

Qua regelgeving kunnen kabels op basis van hun functie worden onderscheiden in elektrische of telecommunicatiekabels , op basis van hun grootte in klein , middelgroot en groot en op basis van de aan- of afwezigheid van een isolerende mantel. In de civiele bouw gaat het in verreweg de meeste gevallen om kabels met een kleine mantel (buitendiameter kleiner dan of gelijk aan 21 mm). Het is echter belangrijk om te controleren of 
de diameter van de betrokken kabel binnen de geteste bereiken valt en de vereiste brandwerendheid bereikt.
Qua legconfiguraties worden kabels in de meeste gevallen ondergebracht in onbrandbare metalen kabelgoten , maar ze kunnen ook worden gelegd in kunststof buizen (meestal PVCribbelbuizen) of, in extreme gevallen, vrij blijven liggen zonder extern draagconstructiesysteem.
Afdichtingssystemen bieden op hun beurt een grote variëteit met verschillende mate van flexibiliteit, afhankelijk van de verwachte behoefte aan werkzaamheden voor onderhoudsdoeleinden en/of implementatie van ontwerpvarianten (bijv. invoeging van andere kabels). De meest flexibele oplossingen omvatten opzwellende kussens en blokken die gemakkelijk kunnen worden verwijderd en verplaatst, de medium of halfmassieve oplossingen omvatten panelen met lage dichtheid of opzwellend 2-componentenschuim die gemakkelijk kunnen worden geperforeerd, en de ' massieve ' oplossingen ten slotte omvatten de volledige afdichting van de opening met cementmortels. De specifieke onderhouds- en/of variatievereisten van de elektrische installatie maken de toepassing van massieve systemen zeer zeldzaam, en de meeste brandwerende afdichtingssystemen die onlangs op de markt zijn gebracht (bijv. brandwerende blokken) kunnen gemakkelijk worden verwijderd om latere werkzaamheden aan het net te vergemakkelijken.
Naast flexibiliteitsvereisten is de belangrijkste onderscheidende parameter van afdichtingssystemen van kabeldoorvoeringen vanuit het oogpunt van de gebruiker de afdichtingsdiepte .
De oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn, bieden zeer uiteenlopende waarden: van 120 mm (bijvoorbeeld AF Bags in deze catalogus) tot meer dan 300 mm . Het is duidelijk dat een ondiepere gecertificeerde afdichtingsdiepte de voorkeur verdient vanuit het oogpunt van ontwerp en toepassing, omdat dit zowel het risico verkleint dat de dikte van de isolatie groter is dan die van de draagconstructie waarin deze is aangebracht, als de totale kosten van de ingreep verlaagt.

Toch wordt in sommige landen een beroep gedaan op nationale voorschriften of voorschriften die ontleend zijn aan de elektrische normen om de noodzaak van bescherming uit te sluiten in het geval van kleine doorvoeringen. Een voorbeeld hiervan is de IEC 20-36/4-0 norm, die echter alleen testmethoden beschrijft voor de brandwerendheid van bepaalde kabels en geen melding maakt van de testnorm voor doorvoeringen.

Leidingen (EN 1366-3)

De norm deelt de leidingen in twee macrogroepen op: brandbaar en onbrandbaar. We laten de specifieke kenmerken van elke groep even buiten beschouwing en benadrukken enkele aspecten die in beide groepen onderscheidend zijn, te beginnen met de diameter en de conditie van het leidinguiteinde. Laten we eens kijken naar onbrandbare leidingen: om een geldig toepassingsgebied te hebben, vereist de norm het testen van de minimale diameter (met de kleinste dikte) en de maximale diameters (één met de kleinste dikte en één met de grootste dikte); dit resulteert in een reeks van zowel diameters als diktes .


Figuur 6 | Voorbeeld van een dekkingsgrafiek

In het geval getoond in Figuur 6 kunnen alle leidingen binnen het gearceerde gebied worden beschermd. Een leiding met een diameter van 200 mm en een wanddikte van 8 mm valt daarom binnen het toepassingsgebied, terwijl een leiding met dezelfde diameter en een wanddikte van 4 mm niet onder deze certificering valt. Dit voorbeeld leidt ons naar de juiste waarde van de test uitgevoerd op punt 'C', d.w.z. op een leiding met een diameter van 40 mm en een wanddikte van 3 mm. Dankzij deze test heeft de fabrikant het toepassingsgebied van zijn systeem uitgebreid naar kleinere leidingen met een dunnere wanddikte dan grotere leidingen. Deze minimumdikte geldt echter niet automatisch voor alle diameters, maar alleen voor die welke binnen de bovenstaande figuur vallen.
Bovenstaande verhandeling is natuurlijk gebaseerd op de aanname dat de voor de punten "A", "B" en "C" geteste beveiligingssystemen homogeen zijn. Als we bijvoorbeeld denken aan manchetten, dan is het noodzakelijk dat de dikte, hoogte en consistentie van het opzwellende deel en van de metalen structuur gelijkwaardig zijn voor alle geteste punten.
Voor de volledigheid citeren we ook de dekkingsgrafiek in EN 1366-3 voor geïsoleerde leidingen. In dit geval neemt de complexiteit toe omdat naast de dubbele wanddikte van de leiding ook leidingen met verschillende isolatiediktes moeten worden getest voor dezelfde diameters om een passend toepassingsgebied te hebben.


Figuur 7 | Dekkingstabel voor geïsoleerde leidingen

Een ander doorslaggevend punt is de configuratie aan de uiteinden die vier gevallen kan opleveren, afhankelijk van of elk van de twee leidinguiteinden open of gesloten is tijdens de test. We hebben dus een configuratie genaamd 'U/U' met open uiteinden (Uncapped) zowel binnen als buiten de oven, een tweede 'U/C', met het uiteinde binnen de oven open en buiten de oven gesloten, een derde 'C/U', met het uiteinde binnen de oven afgedicht (Capped) en buiten de oven open, en tot slot een 'C/C' configuratie met beide uiteinden gesloten.
De mate van uitbreidbaarheid van de testresultaten wordtweergegeven in tabel 3:
De verschillende configuraties komen overeen met verschillende soorten voorzieningen en de norm verwijst hiernaar in een speciale tabel (zie Tabel 4). Laten we nu in meer detail bekijken hoe het soort materiaal waarvan de leidingen zijn gemaakt van invloed is op de keuze van het beschermingssysteem dat moet worden gebruikt.

Brandbare leidingen (EN 1366-3)

Dit type voorzieningen verliest consistentie in het relatief lage temperatuurbereik van 80-220 °C. Binnen enkele minuten laat het bezwijken van de leiding een opening in de draagconstructie achter die blootstaat aan de infiltratie van vlammen, rook en verbrandingsgassen. De primaire taak van een brandbarrière is onmiddellijke integriteit van de draagconstructie herstellen door alle vrije punten te sluiten die zijn ontstaan door het verdwijnen van brandbare elementen. Het meest gebruikte systeem maakt gebruik van de chemische reactie die 'opzwellingwordt genoemd. Dit is het vermogen van een materiaal in het afdichtmiddel om zijn volume te vergroten naarmate de temperatuur toeneemt. Het begin van dit proces vindt meestal plaats bij temperaturen rond 180 °C en gaat door tot een temperatuur van rond 400 °C. 
Het is belangrijk om de aard van het technische polymeer te kennen, want elk type (PVC, PP, HDPE, enz.) smelt en gedraagt zich anders bij brand; de testnorm houdt hier rekening mee en legt specifieke tests op voor de verschillende types; de norm vereist ook dat het gedrag van het afdichtingsmiddel wordt getest op de speciale composietleidingen van de verschillende fabrikanten.

Onbrandbare leidingen (EN 1366-3)

In tegenstelling tot het vorige type smelten de meeste 'onbrandbare' materialen (zoals ijzer, staal en koper) bij een temperatuur boven 1000 °C en behouden ze hun integriteit tijdens een brand. Daarentegen leidt een hoge geleidbaarheid er snel toe dat materialen oververhit raken en een mogelijke bron van brandontsteking worden in andere compartimenten.
De nadruk van de interventie ligt daarom op thermische isolatie met als doel de doorvoering koud te houden door deze te bekleden met isolerende beschermmiddelen of ablatieve bekledingen.
Een speciaal geval is aluminium, dat bij relatief lage temperaturen (rond 600 °C) smelt en daarom niet intact blijft tijdens een brand. Dit duidelijke verschil in brandgedrag maakt het geval van metalen die smelten bij temperaturen onder 1000 °C zeer kritiek en daar waar isolatiematerialen niet voldoende zijn om temperaturen onder hun smeltpunt te garanderen, moet het systeem ook opzwellende materialen gebruiken die de integriteit van de draagconstructie kunnen herstellen.

Geïsoleerde onbrandbare leidingen (EN 1366-3)

Wanneer metalen leidingen geïsoleerd worden, moet rekening gehouden worden met de aard van de isolatie. Als de isolatie van het brandbare type is, wordt de leiding beschermd met een thermo-expansief product, bijvoorbeeld een opzwellende manchet of strook. Het afdichtingssysteem kan direct op de bekleding worden aangebracht of na verwijdering en vervanging van de isolatie, afhankelijk van de gecertificeerde gebruiksmethode van de fabrikant.
Vanuit het oogpunt van toepassing is de eerste methode zeker minder kostbaar voor de installateur. Daarom hoeft bij alle gecertificeerde systemen van AF Systems de isolatie niet te worden vervangen (de manchet wordt bijvoorbeeld rechtstreeks op de elastomeer isolatie aangebracht). In het geval dat de bekledingsschaal uit onbrandbare minerale wol bestaat (klasse A1 of A2) met een smelttemperatuur die hoger is dan die in de testoven, brandt de isolatie af maar verdwijnt niet: het kritieke punt is om de afdichting langs de contactomtrek tussen de minerale wol en de draagconstructie te garanderen, wat kan worden uitgevoerd met opzwellende elementen of met andere soorten afdichtmiddelen zoals acryl. De norm specificeert ook dat de resultaten van tests met glaswolschalen met relatief lage smelttemperaturen kunnen worden uitgebreid naar steenwolschalen, maar niet omgekeerd.

AF Systems: il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco
Figuur 8 | Logisch diagram van bewegende voeg
AF Systems: il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco
Figuur 9 | Bescherming van voeg met nominale amplitude 'W'
AF Systems: il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco
Figuur 10 Bescherming van voeg met nominale amplitude "W" na strekbeweging “Δ"
AF Systems: il tuo Partner nella Protezione Passiva al Fuoco
Figuur 11 | Plaats van de brandwerende beschermingen en toepasbaarheid op locatie
Rechte voegen met of zonder beweging (EN 1366-4)

Rechte voegen worden gedefinieerd als een onderbreking in een wand of vloer met een lengte/breedteverhouding van minstens 10:1. Het opnemen van deze openingen in de ontwerpfase beantwoordt in de meeste gevallen aan een behoefte aan structurele flexibiliteit: deze open ruimten zijn buffers die ervoor zorgen dat kleine bewegingen van de constructies (bijvoorbeeld door thermische uitzetting of grondtrillingen) geen scheuren of breuken in de materialen zelf veroorzaken. Het is dus duidelijk dat de rechte voeg een spanningsveld vormt tussen de behoefte aan mechanische stabiliteit en de behoefte aan brandcompartimentering. Deze dubbele noodzaak heeft geleid tot een voorkeur in passieve brandbeveiliging voor systemen die niet volledig star zijn en die een zekere mate van beweging van de constructies kunnen toestaan.

De norm maakt met name onderscheid tussen twee gevallen: statische voegen, die kunnen worden afgedicht vanwege de noodzaak van compartimentering met beschermingsmiddelen die kunnen samendrukken en uitzetten tot 7,5% van de nominale voegbreedte, en bewegende voegen die kunnen worden afgedicht met systemen die meer dan 7,5% kunnen samendrukken en uitzetten. In het eerste geval voorziet de testnorm (EN 1366-4) niet in een bewegingstest naast de brandwerendheidstest, terwijl in het tweede geval, nadat de spleet goed is afgedicht (en voordat de test begint), de twee delen van de draagconstructie dichter bij elkaar worden gebracht en uit elkaar worden bewogen om de dichtheid en isolatie van de voegafdichting te controleren na een toestand 
van mechanische spanning.

In landen met frequente seismische activiteit (Italië is een goed voorbeeld) leiden de structurele bewegingen die gepaard gaan met de normale aardbevingsactiviteit tot de keuze van systemen waarbij de uiteinden van de voegen vrij kunnen bewegen. Er is echter geen constante seismische activiteit nodig om de voorkeur te geven aan oplossingen die op beweging zijn getest, en een dergelijke voorkeur moet ook worden gegeven aan contexten met grote temperatuurschommelingen gedurende het jaar, of constante grondtrillingen door de aanwezigheid van spoorvoertuigen boven en onder het niveau van het wegdek.

Ongeacht de bewegingsomstandigheden waaraan de voegafdichting tijdens het testen is onderworpen, is een andere belangrijke variabele het montagesysteem van de voegafdichting. Afdichtingen kunnen op verschillende ‘hoogtes’ in de holte worden geplaatst en de testconfiguratie is niet noodzakelijkerwijs reproduceerbaar op locatie.

De norm vereist dat de testomstandigheden worden gehandhaafd en niet worden gewijzigd. De enige uitzondering is de testconfiguratie die als zwaarder wordt beschouwd: als het afdichtmiddel is gecertificeerd aan de kant die is blootgesteld aan vuur (2); men kan het beschermingsmiddel ook aanbrengen als het verder van het vuur is verwijderd (3) of (5).

Het regelgevingskader voor productcertificering

Tussen 2007 en 2013 werden door de goedkeuring van een aantal belangrijke EU-richtlijnen in de EU-lidstaten de gemeenschappelijke criteria voor de beoordeling van de prestaties van brandwerende producten naar de hele Europese Unie uitgebreid. Sindsdien hebben de individuele lidstaten de definitie van brandbestrijdingsstrategieën intern gehouden, maar de vaststelling van de producten die kunnen worden gebruikt om ze te realiseren is uit hun bevoegdheid gehaald en gestandaardiseerd op Europees niveau. Deze producten moeten nu worden beoordeeld volgens uniforme criteria die voor alle lidstaten gelden. In 2007 werden de twee Europese classificaties EN 13501-1 en EN 13501-2 verplicht gesteld, die de brandgedrag- en brandwerendheidsklassen definiëren die van toepassing zijn op alle bouwproducten.

Hieronder worden deze classificaties vermeld, die nodig zijn om de prestaties van de verschillende producten vanuit een vergelijkend perspectief te begrijpen (zie Tabel 5 en Tabel 6).

Af Systems: la Nostra Mission & Vision


Classificatie- en testrapporten

De Europese classificaties van brandgedrag en brandwerendheid kunnen worden geëvalueerd volgens drie verschillende methodes:
- de experimentele methode,
- de analytische methode;
- de vergelijking in tabelvorm.

De drie benaderingenvormen geen perfecte substituten: het staat de professional in brandwerende oplossingen vrij om uit de beschikbare methoden de meest geschikte te kiezen, rekening houdend met het feit dat in sommige contexten niet alle drie kunnen worden toegepast. In deze inleiding zullen we ons verdiepen in de eerste van de drie benaderingen, die vaak het duurst is en ook de enige die beschikbaar is voor het beoordelen van doorvoeringen van installaties. De complexiteit van deze methode houdt verband met de noodzaak om in de testfase alle kritieke variabelen te reproduceren die het gedrag van een beschermingssysteem in een echt geval kunnen beïnvloeden. Hiervoor wordt naast de brandtemperaturen van ISO 834 een overdruk toegepast in de testovens van gemiddeld 20 Pa, die de vlammen en rook naar buiten duwt, waardoor het moeilijker wordt om de test te doorstaan. In het geval van elementen met een structurele functie is het ook nodig om gewichten toe te passen om hun structurele stabiliteit onder brandomstandigheden te beoordelen.
Om Europese geldigheid te verkrijgen, moeten tests worden uitgevoerd in een laboratorium dat is geaccrediteerd door zowel de ministeriële autoriteiten van het land als 'Accredia', een supranationale instantie die de minimumeisen van alle officiële laboratoria certificeert.

De gedetailleerde beschrijving van de testresultaten en de sterkteclassificatie van de systemen staan in twee verschillende documenten:
a) Testrapport (vertrouwelijk document)
Het document bevat alle gegevens met betrekking tot het testmonster. Dit is een gedetailleerd document dat niet alleen een mondelinge beschrijving van de monsters bevat, maar ook tekeningen en diagrammen die de gebruikte bevestigingssystemen en de afstanden tussen de verschillende geteste elementen illustreren;
b) Classificatierapport (openbaar document)
Het document toont voor elk getest element de officiële classificatie zoals bereikt door het geteste systeem.

Laten we eens kijken naar enkele classificatievoorbeelden uit echte classificatierapporten die de concepten uit de vorige paragrafen gebruiken. Tabel 7 toont vier verschillende classificatievoorbeelden geselecteerd uit verschillende echte classificatierapporten. De beschrijvingen zijn ingekort omwille van de ruimte en voor het doel van deze inleiding, elk element wordt meer in detail uitgelegd in het rapport zelf. Zoals te zien is, is elke test eenduidig geassocieerd met een specifieke norm (het is bijvoorbeeld niet mogelijk om systemen voor het afdichten van voegen en leidingen in één sessie te testen) en met een specifieke oriëntatie van de testdraagconstructie: “verticaal" als het monster een wand is en "horizontaal" als het monster een vloer is. Onder deze omstandigheden, d.w.z. met dezelfde norm en oriëntatie, is het mogelijk om verschillende oplossingen te testen, zoals te zien is door de tweede en derde rij van de tabel te vergelijken, die voor dezelfde vloer een oplossing laten zien met een manchet en een andere oplossing met speciale toepassingen op een paneel: een brandbare goot en een spanningsrail of busbar.ETA en CE-markering

Met de inwerkingtreding van CPR nr. 305 van 2011 is de CE-markering in Europa vanaf 2013 - met enkele beperkte uitzonderingen - verplicht voor alle bouwmaterialen waarvoor een geharmoniseerde productnorm bestaat
Binnen de wereld van passieve bescherming bestaat er voor een groot aantal systemen geen productnorm, maar alleen een testnorm (bijv. EN 1366-3) waarvoor geen verplichte vereisten bestaan. In het onderstaande schema (Tabel 8) staat het bijgewerkte kader op de publicatiedatum van deze gids. 
Zoals u kunt zien bestaat er voor deuren, ramen en brandkleppen een productnorm. Daarom is hun productie en verhandeling verplicht onderworpen aan CE-markering. Voor de rest van de meest gebruikte structurele beschermings- en afdichtingsproducten is er daarentegen geen geharmoniseerde productnorm en daarom volstaan brandwerendheidstesten in officiële laboratoria om hun geldigheid en toepasbaarheid te garanderen.
Zelfs als er geen verplichte vereisten zijn voor elk van de producten in kwestie, is het mogelijk om CE-markering aan te vragen via een tussenstap: het verkrijgen van een Europese Technische Beoordeling ("European Technical Assessment" - meestal afgekort tot ETA) volgens de stappen die zijn beschreven in de richtlijnen (ETAG of EAD) die zijn opgesteld voor elk type product*.
De ETA is een document dat de resultaten groepeert van alle tests die zijn uitgevoerd op hetzelfde systeem bij geaccrediteerde laboratoria. Bij wijze van voorbeeld, de ETA van een productlijn genaamd 'AF Bags' groepeert in één document alle relevante elementen met betrekking tot installatiemethoden en prestaties die kunnen worden gevonden in de verschillende test- en classificatierapporten waarin een dergelijk afdichtingssysteem voorkomt.
De testresultaten in een ETA hebben niet alleen betrekking op brandwerendheidseigenschappen, maar integendeel, een hele reeks andere resultaten die de fabrikant nuttig acht om bepaalde productprestaties te kwalificeren, kunnen in dit document worden opgenomen. Een lijst van alle variabelen die kunnen worden gerapporteerd in een ETA voor brandwerende afdichtingsproducten, uit EAD 350454-00-1106 (voormalig ETAG 026 - Deel 2), is beschikbaar in de volgende grafiek.
Het opnemen van resultaten met betrekking tot andere prestaties dan de hoofdprestaties waarvoor een systeem is gecertificeerd, is ter beoordeling van de fabrikant, met uitzondering van twee parameters die verplicht zijn: de chemisch-fysische karakterisering van het systeem en de duurzaamheid. De eerste van deze twee karakteriseringen maakt het mogelijk om de afwezigheid van toxische stoffen in de samenstelling van het materiaal te garanderen en om na verloop van tijd te controleren of de producten dezelfde samenstelling behouden, wat een essentieel element is om producten te kwalificeren voor de daaropvolgende CE-markering.
De tweede verplichte karakterisering, die van duurzaamheid,
maakt het mogelijk om na te gaan onder welke gebruiksomstandigheden het product of systeem zijn gedrag in de loop van de tijd behoudt . Hiertoe worden de producten waaruit het afdichtingssysteem bestaat, onderworpen aan versnelde verouderingscycli die de impact simuleren die bepaalde om gevingsomstandigheden gedurende een langere periode van enkele weken (of maanden) op het systeem hebben. Over het algemeen is de tijdstandaard waarvoor het systeem wordt gevalideerd 10 jaar, maar het is mogelijk om langere tijdsduren te simuleren door de verouderingscycli waaraan de producten worden onderworpen te verlengen.

Figuur 12 | Certificeerbare prestaties volgens de EAD 350454-00-1106

* De EAD’s (ter vervanging van de voorgaande European Technical Guidelines - ETAG's) zijn documenten die zijn ingevoerd bij Verordening nr. 305/2011 en die worden ontwikkeld in alle gevallen waarin de beoordeling van een bouwproduct niet volledig wordt gedekt door een geharmoniseerde technische specificatie tussen de verschillende lidstaten en die noodzakelijkerwijs het volgende bevatten: een algemene beschrijving van het product/systeem en van het beoogde gebruik, een lijst van alle voor het beoogde gebruik relevante kenmerken, de methoden en criteria voor de beoordeling van alle relevante kenmerken en prestaties en de toepasselijke principes voor de invoering van productiecontrole in de fabriek.

Gebruiksomstandigheden waarvoor duurzaamheid is gecertificeerd volgens EAD 350454-00-1106

Producten die voldoen aan deze eisen voor type X, voldoen aan alle bovenstaande voorwaarden. Producten die voldoen aan de eisen van categorieY1 voldoen ook aan die van de klassen Y2, Z1 en Z2. Producten met de kenmerken voor typeY2 voldoen aan de eisen van de categorieën Z1 enZ2. Producten die de voorwaarden voor type Z1 verkrijgen, voldoen ook aan die van type Z2.
De classificatie van duurzaamheid is belangrijk. Hoewel directe blootstelling aan ultraviolette straling en regen relatief verwaarloosbare elementen zijn voor compartimenteringsproducten, die in bijna alle gevallen bedoeld zijn voor gebruik binnenshuis en zonder directe blootstelling aan atmosferische invloeden, komt blootstelling aan hoge luchtvochtigheid en temperaturen die 's winters onder 0 °C dalen zeer vaak voor en daarom is een hogere klasse-indeling dan 'Z' sterk aanbevolen. De beslissing van AF Systems om roestvrij staal te gebruiken voor de structuur van de manchetten en behandelingen die niet worden beïnvloed door vochtigheid of temperatuurschommelingen gaat in deze richting.
Zodra alle vuurbestendigheidstests, verplichte chemisch-fysische karakterisatie testen en duurzaamheidstests en eventuele andere prestatietests zijn uitgevoerd, kan worden begonnen met het opstellen van een ETA door een van de technische beoordelingsinstanties (Technical Assessment Bodies, TAB) die zijn aangewezen door de regeringen van elke EU-lidstaat. Naast het verzamelen van alle resultaten van hetzelfde gecertificeerde systeem, kan de TAB aanvullende tests opvragen bij de fabrikant en technische beoordelingen toevoegen die de reikwijdte van de afzonderlijke certificaten uitbreiden. De ETA afgegeven in een tijdelijke versie door een TAB moet vervolgens gedurende een bepaalde tijd circuleren binnen de EOTA, de vereniging die alle Europese TAB's groepeert en die toezicht houdt op het volledige proces voor het verkrijgen van een ETA. Als er tijdens deze circulatieperiode geen bezwaren worden ingediend of als deze worden verholpen door aanvullende tests/toegevoegde documentatie in te dienen, kan de ETA worden afgegeven.

ETA zonder CE-markering? Constante prestaties

Zoals de lezer van deze pagina's zal hebben begrepen, is de weg naar het verkrijgen van een ETA lang en vereist interactie tussen verschillende actoren, in het bijzonder tussen fabrikanten, testlaboratoria en TAB's. Aan het einde van dit proces overhandigen de fabrikanten samen met de leveranties een document aan hun klanten, een zogenaamde DoP (Declaration of Performance), die de ETA-resultaten van de geleverde producten samenvat. De DoP is een eigen verklaring van het bedrijf die alle producten vergezelt waarvoor een CE-markering is afgegeven of waarvoor een ETA is afgegeven, en die verklaart dat de goederen die met een bepaalde order worden geleverd overeenkomen met de geteste goederen en daarom de prestatiekenmerken hebben die in de DoP zijn opgenomen.
Het verkrijgen van een ETA en de mogelijkheid om een DoP af te geven zijn echter niet voldoende om een CE-markering te garanderen. Voor dit laatste is het namelijk nodig om de constantheid van de prestaties aan te tonen, d.w.z. dat de monsters die gebruikt worden in de test overeenkomen met die van de huidige productie en dat het productieproces zelf niet verandert in de loop van de tijd.
Om deze ambitieuze doelen te bereiken, is het noodzakelijk om een productiecontrolesysteem te implementeren dat voortdurend wordt gecontroleerd door middel van audits die worden uitgevoerd door professionals die zijn aangesteld door de betreffende TAB. Aangezien passieve brandbeveiliging in de strengste controlecategorie valt binnen het systeem dat door de Europese Unie is opgezet (type 1/1+ van het systeem 'Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)'), is het noodzakelijk om ten minste twee audits per jaar uit te voeren voor elk product dat onderhevig is aan CE-markering, met de mogelijkheid om een reeds afgegeven markering in te trekken in het geval van ernstige non-conformiteit van de productie. Het bovenstaande maakt duidelijk waarom, terwijl de ETA een onbepaalde tijdsduur heeft, de CE-markering een tijdshorizon van een jaar heeft, en elke twaalf maanden de certificaten van prestatiebestendigheid moeten worden vernieuwd.
De hierboven geschetste operationele problemen hebben ertoe geleid dat veel bedrijven met een scheiding tussen de commerciële en de productieorganisatie (bijvoorbeeld met uitbestede of elders gelokaliseerde productie) zichzelf het uiteindelijke doel hebben gesteld om een ETA en geen CE-markering te behalen.
AF Systems is er trots op het eerste, en naar ons weten nog steeds het enige, in Italië gevestigde bedrijf te zijn dat de ETA en de vrijwillige CE-markering heeft verkregen voor zijn producten voor het afdichten van doorvoeringen van kanalen (AF Fireguard 3), leidingen en kabels (AF Collar, AF Multicollar, AF Collar C, AF Sleeve, AF Brick en AF Bags) en brandbeveiliging van dilatatievoegen (AF Joint en AF Seismic Joint). Het proces van het omzetten van test- en classificatierapporten naar ETA en daaropvolgende CE-markering is momenteel ook gaande voor de andere producten in onze catalogus, met als doel ervoor te zorgen dat onze klanten altijd kunnen rekenen op oplossingen die niet alleen de hoogste niveaus van innovatie, maarook van betrouwbaarheid bereiken.